2016 Winners – Children

K K

Changsha, China

1st Place – Children

Siyuan Niu

Xinjiang, China

2nd Place – Children

Bruno Dreux

Rio de Janeiro, Brazil

3rd Place – Children

Honorable Mentions